ALBA Synchrotron Light Source

قرارداد «کاربری ایران از آزمایشگاه آلبا» با هدف افزایش ظرفیت علمی کشور و شمار کاربران ایرانی تابش سنکروترون و با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بین پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و سنکروترون آلبا اکنون به امضا رسیده است.

هدف از این قرارداد، فراهم کردن تسهیلات ویژه برای کاربران ایرانی در استفاده از خطوط باریکه آلبا است. به این ترتیب پیشنهادهایی که از طرف کمیته داوری داخلی تایید شوند، زمان آزمایش رایگان در اختیار خواهند داشت.
مدت زمان کل ٢٠ روز آزمایش در سال ٢٠١٧ میلادی (معادل ٤٨٠ ساعت، ٦٠ شیف کاری) از زمان باریکه سنکروترون آلبا خریداری و به کاربران ایرانی اختصاص خواهد یافت که قابل تمدید تا سال ٢٠١٨ میلادی نیز خواهد بود. این مدت زمان بین تمامی خطوط باریکه تقسیم خواهد شد.

پیشنهادهای ارسالی توسط پژوهشگران ایرانی به‌وسیله داوران داخلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورت تایید برای دانشگران مربوطه در سنکروترون آلبا ارسال خواهد شد و در صورتیکه امکان انجام آزمایش در سنکروترون آلبا فراهم باشد، روند اعزام گروه‌های تخصصی آغاز می‌شود. پیش بینی شده است در حدود ١٥ تا ٢٠ گروه از ایران برای انجام آزمایش به کشور اسپانیا اعزام شوند.

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سنکروترون آلبا شرایطی برای کاربران و پژوهشگران ایرانی فراهم شده است که در صورت پذیرش پیشنهادات ، هزینه سفر کاربران ایرانی در مدت زمان حضور در کشور اسپانیا به منظور انجام آزمایش برای حداکثر ٣ نفر به ازای هر پروپوزال تامین شود. همچنین تمامی حمایت های مورد نیاز برای انجام آزمایش از قبیل فراهم سازی نمونه، همراهی در زمان انجام آزمایش و پردازش داده ها پس از انجام آزمایش از طرف متخصصان اسپانیایی تامین خواهد شد.